คำสั่ง/ประกาศ

นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่น
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม


ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
placeholder image

placeholder image
placeholder image

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560
placeholder image

ประกาศแต่งตั้งประธานองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563


ชมรมด้านวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งประธานชมรมด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
placeholder image

placeholder image

placeholder image