ดาวน์โหลด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday32
mod_vvisit_counterYesterday33
mod_vvisit_counterThis week178
mod_vvisit_counterLast week272
mod_vvisit_counterThis month899
mod_vvisit_counterLast month1771
mod_vvisit_counterAll days201905
มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต

มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 ด้าน

 

1. มาตรฐานด้านการวางแผน (P)

เกณฑ์มาตรฐาน :

 1. มีการประชุมร่วมกันในการจัดทำแผน
 2. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี
 3. แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีมีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 4. มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ
 5. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

 1. มีการประชุมร่วมกันในการจัดทำแผนการดำเนินงานในภาพรวมตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งเขียนรายงานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม
 2. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี โดยการเขียนแผนการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 3. แผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ขององค์กร และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 9 ประการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ เพื่อใช้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดดัชนีชี้วัด เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน
 5. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักฐานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผน บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และการปรับปรุงแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี

 

2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตามแผน (D)

เกณฑ์มาตรฐาน :

 1. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี อย่างน้อยร้อยละ 80
 2. มีการจัดทำผังการดำเนินงาน หรือกระบวนการ ระบุผู้รับผิดชอบชัดเจนทุกโครงการ
 3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการ
 4. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในทุกโครงการ (นิสิตที่เป็นกรรมการ นิสิตที่  เข้าร่วม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ)
 5. มีการวิเคราะห์ผลการสำรวจ แล้วนำผลการสำรวจไปปรับปรุงการดำเนินงานทุกโครงการ

เกณฑ์การให้คะแนน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

 1. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี อย่างน้อยร้อยละ 80 โดยมีรายงานสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติกิจกรรมประจำปี
 2. มีการจัดทำผังการดำเนินงาน หรือกระบวนการ ระบุผู้รับผิดชอบชัดเจนทุกโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวในการประสานงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีหลักฐานผังการดำเนินงานที่ชัดเจน
 3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เช่น มีหลักฐานจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้จริงในทุกโครงการที่มีการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรมในปีต่อไป
 4. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียในทุกโครงการ โดยจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในแต่ละโครงการกิจกรรมที่มีการดำเนินการ จากกลุ่มนิสิตที่เป็นกรรมการ นิสิตที่เข้าร่วม อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
 5. มีการวิเคราะห์ผลการสำรวจ แล้วนำผลการสำรวจไปปรับปรุงการดำเนินงานทุกโครงการ โดยมีรายงานประชุม หรือรายงานอื่นๆ ที่ระบุข้อมูลการนำผลการสำรวจไปปรับปรุงการดำเนินงานจากทุกโครงการอย่างไร

3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C)

เกณฑ์มาตรฐาน :

 1. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จขององค์กร (สภาผู้แทนนิสิต องค์การบริหาร องค์การนิสิต ชมรมนิสิต สโมสรนิสิต)
 2. มีการวางกรอบและจัดทำเครื่องมือการตรวจสอบและประเมินผลความสำเร็จขององค์กร
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
 4. มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งให้คณะกรรมการตามข้อ 3 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
 5. มีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการ ให้สภานิสิตภายในเวลาที่กำหนด

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

 1. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จขององค์กร
  ที่กำหนดช่วงระยะเวลาในการตรวจสอบฯ สภาผู้แทนนิสิต องค์การบริหาร องค์การนิสิต ชมรมนิสิต สโมสรนิสิต
 2. มีการวางกรอบและจัดทำเครื่องมือการตรวจสอบและประเมินผลความสำเร็จขององค์กร โดยมีวางกรอบนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวทางการตรวจสอบฯ และแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบฯ ในแต่ละองค์กร
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนจากองค์กร อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณ 3-4 คน
 4. มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งให้คณะกรรมการตามข้อ 3 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยแต่ละองค์กร ดำเนินการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของแต่ละองค์กร จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
 5. มีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ให้สภานิสิตภายในเวลาที่กำหนด หลังจากที่ดำเนินการตรวจสอบฯ จากคณะกรรมการฯ ตามแผนการตรวจสอบฯ ที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

4. มาตรฐานด้านการพัฒนาปรับปรุง (A)

เกณฑ์มาตรฐาน :

 1. มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรม
 2. มีการถ่ายทอด/จัดการความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับองค์กรหรือกลุ่มนิสิต หรือเครือข่ายประกันคุณภาพ
 4. มีการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน
 5. มีการส่งแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภานิสิตภายในเวลาที่กำหนด
 6. มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ

เกณฑ์การให้คะแนน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

1 – 2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

 1. มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมของนิสิตในแต่ละกลุ่มทุกคน เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน และแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน ซึ่งนำไปสู่การหาคำตอบข้อมูลที่ต้องการในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 2. มีการถ่ายทอดและจัดการความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีกำหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละองค์กร เพื่อถ่ายทอดและจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตในแต่ละกลุ่ม
 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับองค์กรหรือกลุ่มนิสิต หรือเครือข่ายประกันคุณภาพ โดยนำประเด็นความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละกลุ่ม หรือเครือข่ายประกันคุณภาพ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
 4. มีการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน โดยนำประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการตรวจสอบและประเมินฯ ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในรอบปีต่อไป ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในแต่ละองค์กร
 5. มีการส่งแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ให้สภานิสิตภายในเวลาที่กำหนด ตามกรอบระยะเวลาที่สภานิสิตกำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
 6. มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ

 

5. มาตรฐาน 5 ส.

เกณฑ์มาตรฐาน :

 1. มีแผนในการทำ 5 ส กำหนดคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
 2. มีการกำหนดมาตรฐานของ 3 ส ข้อแรก (สะสาง สะดวก สะอาด) และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
 3. มีการดำเนินการตามมาตรฐานของ ส 3 ตัวแรกอย่างต่อเนื่อง
 4. มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของ 3 ส ตัวแรกเป็นประจำและสม่ำเสมอ
 5. มีการรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่ง ส. ตัวที่ 4 (ส สุขลักษณะ)
 6. มีการกำหนดเป็น กฎ ระเบียบ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อ ส. ตัวที่ 5 (ส การสร้างนิสัย)

เกณฑ์การให้คะแนน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

1 – 2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

 1. มีแผนในการดำเนินการ 5 ส กำหนดคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการจัดทำแผนกิจกรรม 5 ส สร้างความรู้ความเข้าใจกิจกรรม 5 ส กำหนดระยะเวลาการดำเนินการกิจกรรม 5 ส
 2. มีการกำหนดมาตรฐานของ 3 ส ข้อแรก (สะสาง สะดวก สะอาด) และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรูปแบบการดำเนินการตามมาตรฐานของ ส 3 ตัวแรก ร่วมกันภายในแต่ละองค์กร ได้แก่ สะสาง คือ ขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก สะดวก คือ จัดของที่ใช้ให้เป็นระเบียบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย สะอาด คือ ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินการ
 3. มีการดำเนินการตามมาตรฐานของ 3 ส ตัวแรกอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักฐานรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานของ 3 ส ตัวแรก
 4. มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของ 3 ส ตัวแรก
  เป็นประจำและสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของ 3 ส ตัวแรก ตามระยะเวลาที่กำหนด
 5. มีการรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่ง ส. ตัวที่ 4 (ส สุขลักษณะ) โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือปฏิบัติ ในการจัดสถานที่ฝึกปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้ร่วมงาน
 6. มีการกำหนดเป็น กฎ ระเบียบ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อ ส. ตัวที่ 5 (ส การสร้างนิสัย) โดยมีการกำหนด กฎ ระเบียบ ร่วมกัน เพื่อปฏิบัติ 4 ส แรก จนเกิดทักษะและติดเป็นนิสิตของตนเอง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งเป็นการสร้างนิสัยในการปฏิบัติงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละองค์กร

6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน :

1.   มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. มีการจัดทำข้อมูลทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร เพื่อผู้นำนิสิตสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

3. มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/สโมสรทุกประเภท

4. มีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่องค์การบริหาร องค์การนิสิต/สภาผู้แทนนิสิต กำหนด

5. องค์กรนิสิตจัดส่งรายงานทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร ให้กับสภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

1.   มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผู้นำนิสิต กำหนดกรอบแผนการบริหารจัดการทางเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอสำหรับการบริหารภารกิจขององค์กรในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอสำหรับการบริหารภารกิจขององค์กรในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รายได้รายจ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม

2. มีการจัดทำข้อมูลทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร เพื่อผู้นำนิสิตสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ว่า สามารถใช้เงินตามแผนหรือไม่ และเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการดำเนินงานอย่างไร มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมตามแผนหรือจัดหาทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

3. มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และสินทรัพย์ของชมรม/สโมสรทุกประเภท โดยมีข้อมูลรายงานทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร

4. มีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่องค์การบริหาร องค์การนิสิต/สภาผู้แทนนิสิต กำหนด โดยผู้นำนิสิตในแต่ละองค์กร ชมรม/สโมสร มีการบริหารและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามแผน ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

5. องค์กรนิสิตจัดส่งรายงานทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร ให้กับสภาผู้แทนนิสิตภายในเวลาที่กำหนด โดยองค์กรนิสิตนำเสนอรายงานทางการเงินและสินทรัพย์ของชมรม/สโมสร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับสภาผู้แทนนิสิตในการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของแต่ละองค์กรนิสิตต่อไป

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต ชั้น 5 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02-942-8304-6 ต่อ 618605

img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }