ข้อมูลองค์กรกิจกรรมนิสิต


จำนวนองค์กรกิจกรรมนิสิต


องค์การนิสิต

จำนวน 2 องค์กร

สโมสรนิสิต

จำนวน 15 องค์กร

ชมรมวิชาการ

จำนวน 4 องค์กร

ชมรมกีฬา

จำนวน 31 องค์กร

ชมรมบำเพ็ญประโยชน์

จำนวน 15 องค์กร

ชมรมศิลปวัฒนธรรม

จำนวน 21 องค์กร

กลุ่มกิจกรรมนิสิต*

จำนวน 8 องค์กร

สัดส่วนองค์กรกิจกรรมนิสิต


องค์การนิสิต
สโมสรนิสิต
วิชาการ
กีฬา
บำเพ็ญประโยชน์
ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มกิจกรรมนิสิต