คำสั่ง/ประกาศ

นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่น
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม


ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
placeholder image

placeholder image

placeholder image

placeholder image

placeholder image
placeholder image

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
placeholder image

placeholder image

ประกาศแต่งตั้งประธานองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563


ชมรมด้านวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งประธานชมรมด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
placeholder image

placeholder image

placeholder image