ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีความสามรถทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการศึกษา (ลำดับที่ 1050 - 1072)

อ่านประกาศ

ประกาศผลการตัดสินคลิปวิดีโอ

"โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น"
  1.อาหาร
    รางวัลชนะเลิศ นายนพดล สุภาหาญ
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปทิตตา วารีเจริญชัย
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเปมิกา เชาว์แก้ววิธ
  2. เครื่องดนตรี
    รางวัลชนะเลิศ นายสุพัฒน์ มุกดาหาร
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 -
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 -
  3.ศิลปกรรม
    รางวัลชนะเลิศ นายนราวิชญ์ เจริญผาสุก
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวธนาภรณ์ สนิทสัมพันธ์
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 -
  4. กีฬาพื้นบ้าน
    รางวัลชนะเลิศ นายธนภัทร จรุงศรี
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 -
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 -
  5. ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
    รางวัลชนะเลิศ นางสาววีรวรรณ บุญญาหาร
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนพลธรณ์ เด่นสิริเดชา
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 -
  6. วัฒนธรรมการแสดง
    "ไม่มีผู้ส่งผลงาน"
  7. ประเพณีพื้นบ้าน
    รางวัลชนะเลิศ นางสาวนัฐมน โสดาเนียม
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวประนอม ทองใส
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเทพพิทักษ์ แซ่เฮ้ง
  8. เกษตรกรรม
    รางวัลชนะเลิศ นายรักไทย ทองนาค
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุดคนึง ศรีสะอาด
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวฟารีดา ไพศาลจิต


Card image cap


Card image cap

โปรแกรมสแกนบัตรนิสิต

นิสิตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับอำนวยความสะดวกในการรวบรวมรายชื่อของคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ ไฟล์ Excel และเครื่องสแกน Barcode จากบัตรนิสิตได้ทันที (คลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด" ข้างล่างเพื่อดาวน์โหลด Template ไฟล์ Excel)
ดาวน์โหลด
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปีการศึกษา 2564 ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560 หมวด 9 ข้อ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามตามประกาศดังต่อไปนี้ เป็นประธานองค์กร สังกัดองค์การบริหาร องค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564Card image cap

ประธานชมรมวิชาการ


อ่านประกาศ


Card image cap

ประธานชมรมบำเพ็ญประโยชน์


อ่านประกาศ


Card image cap

ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรม


อ่านประกาศ


หน้าหลักกองกิจการนิสิต
เยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Card image cap

ข้อสนเทศ

เหลียวหลัง...แลหน้า กิจการนิสิตและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมศึกษาที่มาของความภาคภูมิใจ ในความเป็น "นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"อ่านเพิ่มเติม


Card image cap
คำถามที่พบบ่อย

พบกับคำตอบของคำถามที่มักพบนิสิตสอบถามมายังงานกิจกรรมนิสิต เช่น การอนุมัติโครงการคืออะไร ? ต้องอนุมัติโครงการล่วงหน้ากี่วัน ? หรือ การบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย สามารถนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้หรือไม่ ?กระบวนการดำเนินงาน