โครงสร้างการบริหารงาน/บุคลากรงานกิจกรรมนิสิต

history

นายพงษ์ทร ติสันเทียะ


หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต


โทรศัพท์ : 0-2118-0172
ภายใน 61-8600
อีเมล์ : psdptt@ku.ac.th

history

นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย์


ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์การนิสิต


โทรศัพท์ : 0-2118-0172
ภายใน 61-8609
อีเมล์ : psdkns@ku.ac.th

history

นายอลงกรณ์ รักชาติ


ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
หัวหน้าหน่วยกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม


โทรศัพท์ : 0-2118-0172
ภายใน 61-8601
อีเมล์ : psdakr@ku.ac.th

history

นางสาวพรลัทธ์ พิมพ์ธัญวี


หัวหน้าหน่วยกิจกรรม
สโมสรนิสิต


โทรศัพท์ : 0-2118-0172
ภายใน 61-8603
อีเมล์ : psdnltp@ku.ac.thhistory

นางสาวทิพยรัตน์ ปานสอน


หัวหน้าหน่วยกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และ กิจกรรมพิเศษ


โทรศัพท์ : 0-2118-0172
ภายใน 61-8608
อีเมล์ : psdtrpan@ku.ac.th

history

นางสาวนิศารัตน์ บุญชู


ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และ กิจกรรมพิเศษ


โทรศัพท์ : 0-2118-0172
ภายใน 61-8606
อีเมล์ : psdnrb@ku.ac.th

history

นางสาวปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์


ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และ กิจกรรมพิเศษ


โทรศัพท์ : 0-2118-0172
ภายใน 61-8602
อีเมล์ : psdpopi@ku.ac.th

history

นายผล
เขียนบัณฑิตย์


พนักงานพิมพ์


โทรศัพท์ : 0-2118-0172
ภายใน 61-8607
อีเมล์ : psdphk@ku.ac.th